Saturday, February 7, 2015

KASAYSAYAN NG CBBC: DAKILANG PATOTOO SA KAKAYAHAN NG DIYOS NA MAGPALAGO NG KANYANG GAWAIN (Unang bahagi: 1978-1988)                  “Ang Diyos ang nagtatag ng Kanyang simbahan, at Kanya itong pinalalago sa pamamagitan ng Kanyang mga anak.”  Iyan ang mariing ipinahayag ni Pastor Ed Laurena habang kanyang ipinaliliwanag ang pinagpalang kasaysayan ng Christian Bible Baptist Church (CBBC) sa San Pedro, Laguna. Tinukoy din niyang ang Panginoong HesuKristo ang Founder at Foundation ng kauna-unahang Baptist church na nagsimula sa Jerusalem.  Ito ay ayon sa Matthew 16:18, “…  Upon this rock I will build my church; and the gates of hell shall not prevail against it.”  Salamat sa Diyos dahil ang naturang Baptist Church na itinayo at pinagtibay ng Panginoong Hesus ang pinanggalingan ng CBBC.
Sa kapangyarihan ng Diyos na magsugo ng Kanyang mangangaral sa kalooban Niyang lugar sa tamang panahon, nahamon, nahimok at nahikayat si Pastor Laurena noong 1977 na sumunod sa panawagan ng Panginoon.  Kasama ang kanyang maybahay na si Ma’am Dhel at ang kanilang sanggol na si Mishael, siya ay nagtungo sa San Pedro, Laguna mula sa Camalig, Albay noong January 5, 1978.  Nagkaroon ng pinakaunang Linggong pananambahan ang Christian Baptist Mission noong ika-22 ng Enero, 1978 at 42 ang dumalo sa Mission House na isang inupahang apartment.  Pagkalipas ng isang taon, sa biyaya ng Diyos, ang Christian Baptist Mission na may attendance na 146 ay na-organize bilang Christian Baptist Church (CBC).  Sa tagumpay na iginawad ng Diyos noong 1980 ay nagdiwang ang Simbahan ng kanyang unang anibersaryo.  Sa taon ding yaon nagsimulang magsuporta ang Simbahan ng mga mission, at naglunsad ng pagbibigay ng first fruits.
Ang lumalagong Simbahan ay dumanas ng matinding pagsubok noong 1981 kaya bumaba ang bilang ng mga dumadalo sa 40.  Gayunpaman, ang habag at lakas ng Diyos ang nagtaguyod sa Kanyang Simbahan kaya ang mga miyembrong matatapat at masisipag ay nagsipagbunga na nagdulot ng mahigit na 150 na attendance.  Dahil sa dumadaming nagtitipon, ang Simbahan ay kinailangang lumipat sa may San Pedro Ice Plant sa National Highway. Samantala, isang mahalagang nangyari sa taong ito ay ang pagsimula ng unang mission sa Los Baños, Laguna.  Noong 1982 naman ay sinimulan ang mini-Bible Institute upang maituro nang lubusan ang Salita ng Diyos at mga doktrina sa mga manggagawa ng Simbahan. 
Sa taong 1983, nakabili ang Simbahan ng 500 sqm na lupa sa St. Francis Homes 2.  Sa tulong ng Diyos at sa sacrificial giving ng mga miyembro, nasimulan ang pagtatayo ng bahay-sambahan. Ang 1984 at 1985 ay panahon ng building construction.  Sa kakayahang ipinagkatiwala ng Diyos sa Kanyang mga anak na manampalataya sa Kanya, natapos ang kauna-unahang church building ng Simbahan noong 1985.  Ito ang tinatawag natin ngayong “Old Building.” Sa taong 1984 na-organize na simbahan ang mission sa Los Baños, kaya ito ang unang “daughter church” ng CBBC.  Noong 1985 din ay naging “Christian Bible Baptist Church” ang “official name” ng Simbahan buhat sa dati nitong pangalang, Christian Baptist Church.  Samantala, ang Christian Bible Baptist Academy o CBBA na gumagamit ng Accelerated Christian Education (ACE) curriculum ay nagbukas at 30 mag-aaral ang nag-umpisang pumasok.

Noong 1986 ay nagkaron ng building extension para sa CBBA.  Kasabay nito ay ang pagsimula ng Christian Bible Baptist Seminary na may 9 na Bible students.  Ang pangalawang mission work ay sinimulan sa Lipa, Batangas, at nagkaroon din ng overseas outreach sa Saudi Arabia.  Sa 1987 hanggang 1988 ay naabot hanggang nalampasan ng CBBC ang 450 na attendance.  Nakabili rin ng lupa at nagkaroon ng panibagong building construction ang Simbahan.  Sa taong 1988 ay na-organize na mga simbahan ang apat na mission works na pinangungunahan ng mga sinugong lingkod ng Diyos: Fort Bonifacio, Taguig, Metro Manila - Pastor Gil Laurena; Lipa, Batangas – Pastor Rusty Ocampo; Cabuyao, Laguna - Pastor Ramon Revilla; at Calamba, Laguna - Pastor Jecel Saguindan.  Tunay ngang ang Simbahang itinatag ng Diyos ay magpapatuloy dahil sa Kanyang kakayahan at para sa Kanyang kaluwalhatian!!!

No comments:

Post a Comment