Saturday, February 7, 2015

KASAYSAYAN NG CBBC: DAKILANG PATOTOO SA KAPANGYARIHAN NG DIYOS NA ITAGUYOD ANG KANYANG SIMBAHAN (Pangalawang Bahagi: 1989-1998)


“Ang Diyos ang Siyang nagpapalago at nagtataguyod sa simbahang Kanyang itinatag sa pamamagitan ng Kanyang biyaya at kapangyarihan at sa pakikipagtulungan ng Kanyang mga iniligtas.”  Iyan ang pinaniniwalaan ni Pastor Laurena sa kanyang matapat na paglilingkod sa Diyos habang pinangungunahan ang CBBC.  Inihayag din Niyang sa pagpapagal sa makalangit na gawain, ang pagkakaisa ng mga miyembro ay mahalaga sa espiritwal na pagtatanim at pagdidilig; subalit ang dapat nating alalahanin ay ang katotohanang ang Diyos ang nagpapalago.  Naaayon ito sa sinabi ni Apostol Pablo sa I Corinthians 3:6-7 na “I have planted, Apollos watered; but God gave the increase. So then neither is he that planteth any thing, neither he that watereth; but God that giveth the increase.” 
Simula nang tawagin ng Diyos si Pastor Laurena noong 1977 upang mag-survey sa San Pedro at magbukas ng mission work noong 1978, siya ay patuloy na nagpapatotoong “Kaya ng Diyos!” pagpalain ang Kanyang gawain.   Nasaksihan ng mga mananampalataya ang mabiyayang paglago ng Simbahan mula 1978 nang ito ay isang mission work pa lamang, at maging isang organized Church noong 1979, hanggang makilalang isa sa mga simbahang mabilis lumago dahilan sa pagkilos ng Diyos na naitala sa kasaysayan ng CBBC sa mga taong 1978 hanggang 1988.
Ang taong 1989 ay hudyat na ang CBBC ay nakaranas na ng isang dekadang pagpapala ng Diyos.  Ipinagdiwang ang ika-10 Anibersaryo sa pagganap ng kauna-unahang motorcade upang ipakilala sa madla ang Panginoong Hesus at mapaigting pa ang pag-anyaya sa mga taong dumalo sa pananambahan.  Noong 1990, ang Sabbath School ay sinimulan upang ang “frontliners” na nagtuturo sa Sunday School, ganundin ang ibang may mga tungkulin tuwing Linggo ay makarinig ng Sunday School lesson.  Sa taon ding yaon ay umabot sa 1,000 ang bilang ng mga dumadalo.  Ang bilang din ng mga bisita o first time visitors ay lalong nadagdagan ng dalawa pang beses.  Natapos naman ang extension work sa unang church building.  Isa pang pagpapala ay ang pag-organize sa mission work sa Roxas City bilang isang simbahan.   
Sa taong 1991, ang educational ministries ng Simbahang Christian Bible Baptist Academy at Bible Seminary ay nagkaroon ng kauna-unahang pagdiriwang ng pagtatapos (first commencement exercises).  Ang CBBC rin ay nakapagsuporta sa mga 48 na simbahan at mission sa iba’t-iang bahagi ng bansa.  Bago matapos ang taon, ang weekly average attendance ay domoble pa.  Ang mga taong 1992, 1993 at 1994 ay kinakitaan ng pagtaas ng church attendance.  Nagkaroon ng gawain sa California, USA.  Noong 1993 ay isinagawa ang Unang National Pastors and Wokers’ Conference.  Nabili rin ng Simbahan ang katabing lote.  Ang bagong dagdag na gawain, ang Ministry for the Deaf and Mute, ay nagsimula noong 1994.
Muling dumami ang bilang ng mga naliligtas, nananampalataya at tumatanggap sa Panginoon noong 1995 at 1996.  Sa taong 1995, ang bilang ng first time visitors ay nakalampas na sa 3,000.  Ang Area Soulwinning program na may temang “Always Ready to Evangelize Anybody” ay pinagtibay.  Ito ay sa pagkakaroon ng 13 na iba’t-ibang lugar na sakop ang San Pedro, Binan, Muntinlupa at mga karatig na pook na pinangungunahan ng 13 Area Leaders para sa mas maayos na pagganap ng Dakilang Tagubilin sa pamamagitan ng soulwinning, discipleship, visitation, Bible studies, good news classes, tract distribution at vacation Bible school.  Ganundin, ang 280 sqm na lote ay nabili para sa bagong auditorium.  Noong 1986, ang Loving Hands Ministry Orphanage ay binuksan.  Samantala, ang pangalan ng Bible School na Christian Bible Baptist Seminary ay napalitan ng Baptist Heritage Bible Seminary (BHBS).
Pagsapit ng 1997, sinimulan ang pagpapatayo ng “New Building” na ngayon ay ang Church Auditorium.  Naitala naman ang 23 na bilang ng average weekly baptisms.  Ang BHBS ay naging Baptist Heritage Bible College.  Na-organize ang CBBC-Hinigaran sa Negros Occidental noong Nobyembre 22, 1997.  Sa isang banda, nabili ng Simbahan ang isang apartment para sa orphanage at church staff-house.  Sa taong 1998, naabot ng CBBC ang 1,800 na attendance.  Sa taong yaon, ang kabuoang bilang ng first time visitors ay 7,102 at 1,477 naman ang baptisms.  Nakadagdag sa makabuluhang bunga ng Simbahan ay ang church organization ng mission work sa Sta. Cruz, Laguna noong July 3, 1998.
Sa Diyos ang papuri at pasasalamat sa  pagtataguyod Niya sa Kanyang Simbahang patuloy na pinahahalagahan ng Kanyang mga mananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pananalangin, pananambahan, pagbibigay at pakikibahagi sa gawain!      
    

                

No comments:

Post a Comment